اینستگرام قدیر عیدی زاده

قدیر عیدی زاده

Kadir Eidizadeh

نشانی اینستگرام قدیر عیدی زاده:  http://inestegram.ir/kadireidizadeh

نشانی اینستاگرام به نام قدیر عیدی زاده:  https://instagram.com/kadireidizadeh/